Discover Peru
Español Français

Aymara-Quechua Dictionnary

Home

ACHCHHCH'IJKKHK'LLLMNÑPPHP'QQHQ'STTHT'UWY

M: phonem

Amqa llamayu: Ariwaki, Aymuray
Huajgttasiri: Mañakoj
Ma: Ujg
Machacmara: Mosoj huata, Musuxwata
Machakka: Musujg
Machaqa: Musux
Maimuru: Maimuru
Maini: K'ata, Sapa
Maitasiña: Mañaricuna
Maittaña: Mañarina
Makgiki: Uskjgay
Makhataña: Wicharina, Wichariy
Malcuña: Khapakkana
Mallku: Inca
Mallku: Mallku
Mallq'a: Tunkkuru, Thongori
Mamakuta: Kkuchamama
Mamakuta: Kkuchamama
Mamani: Mamani
Mamani: Mamani, Wamanpallpa
Mancaña muntati?: Micuyta munanquicho?
Manjhasiña: Manuyacuna
Manka: Mikhuy
Mankaña: Mikhuna
Mankayaña: Mikuchina
Mankhanki: Urapi
Mankjga: Ukjgu
Mankka: Mikuy
Mankkipacha: Ukhupacha
Mansaña: Mansana
Mantaña: Yaykuna, Yaicuna
Mantaña: Yaykuy
Manttasina: Manucuna
Manu: Manu
Manu-phukaña: Manu-kgopuy
Maqui puriti marcaru hanihua jayaquiti: Uscaita chayanqui llajtaman manaña caruchu
Mara: Wata
Marasa: Mita, Watanchijg
Marca: Llajta
Marcanquiri: Llajtmanta
Marka qhulliwi: Jatun pogoy/Jatun puquykilla, Pauqarwara/Paukkarhuaraj
Marmi: Warmi
Marqa: Q'api
Masanu: Qata
Masayppu: Qayna ch'isi, Kgaina-tuta
Masuru: Qayna, Kkayna
Matara: Matara
Matti: Matti
Maya: Uj
Mayiña: Mañaqay
Mayisiña: Mañacuna
Micha: Micha
Michi: Guachou
Mikkita: Thantaskka
Milasiña: Millana
Millaña: Manchay
Millasiña: Millacuna
Mirayiri: Mirachijg
Miski: Miski
Mismiña: Mismina
Misti: Misti
Mistti: Mistti
Mistuña: Llojgsina, Liuxsiy
Mithaña: Tiray
Miu: Miu
Mojgsa: Misky
Muchaña: Muchana
Mujgsapatayaña: Miskichana
Mukhiña: Muskhina
Mukirara: Mukiskka
Mukku: Mukku
Mullu: Mullu
Munaña: Munana
Munaña: Munayi
Munapayaña: Munapayana
Muñaraña: Munarana
Munasiña: Munacuna
Munasiri: Munacuj
Munasiri: Munacujg
Munata: Munaskka
Munistati?: Munahuanquichu?
Muntati?: Munanquichu?
Muntijaqi: Sach'a runa, Chunchu
Muru: Khuchuskka
Mururaña: Mururana
Musphaña: Musphachi
Musphaña: Musphaskga
Musphayata: Musphachiska
Muttusiña: Phutiina
Muttuyaña: Muttuchina
Muxsa: Misk'i
Muyaru: Muyu
Muyu: Muyu
Muyuña: Muyuna, Muyuy
Thathana: Okgona, Uquy
Umata: Machaskka, Machasqa